Algemeen

Inleiding

In de programmabegroting 2023 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2023 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren.

Opbouw
Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “Begroting in één oogopslag”.

De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting.

In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen:

1.   De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn.
2.   De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2023 tot en met 2026 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans.

De programmabegroting sluit af met 7 bijlagen:

1.    BBV indicatoren.
2.    Totaaloverzicht MUIP.
3.    Taakvelden per programma.
4.    Overzicht EMU-saldo.
5.    Overzicht subsidieplafonds.
6.    Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders en commissies.
6a.  Aanpassingen deelprogramma's.
7.    Lijst met afkortingen.

Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen.

In onderstaand overzicht worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Na de kadernota 2023 en de meicirculaire 2022 wordt de grootste afwijking verklaard door het collegeprogramma 2022-2026 en de inflatiecorrectie.
Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2023 (begroting 2022) en de begroting 2023 zijn opgenomen bij 2.2. Baten en Lasten 2023-2026, analyse afwijkingen.

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Kadernota  2023 Meerjarenperspectief incl MUIP

170

3.047

4.040

258

Wijzigingen voor begroting 2023

147

74

80

97

Stand voor begroting

317

3.122

4.120

356

Gemeentefonds meicirculaire

4.236

5.452

8.181

5.161

Autonome ontwikkelingen begroting 2023

887

-204

-419

-444

Indexering begroting 2023

-3.132

-4.215

-5.299

-6.166

Kapitaallasten begroting 2023

-45

-145

-43

-1

Wettelijke taak begroting 2023

469

1.325

1.475

1.188

Nieuw beleid begroting 2023

-102

-102

-102

-102

Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026

2.720

5.522

7.999

-6

Collegeprogramma

-2.240

-2.643

-2.778

-2.188

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

480

2.879

5.221

-2.194

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 15:42:17 met de export van 11/04/2022 15:35:05