Financiële begroting

2.6 Bijlage in de begroting

Bijlage 1. BBV Indicatoren

Programma 1

Deelprogramma 1.1 Indicatoren jeugdhulp

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Jongeren met jeugdbescherming

2021

1,4

1,3

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.

Jongeren met jeugdhulp

2021

12

13

12,9

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

2021

0,3

Geen data

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

% jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Indicatoren WMO

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

2020

640

669

700

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Indicatoren Participatie

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Jeugdwerkloosheid

2020

2020

2

2

CBS Jeugd

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Kinderen in armoede

2020

2020

6

4

CBS Jeugd

% kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Lopende re-integratievoorzieningen

2020

2020

199,7

202,2

CBS - Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bijstandsuitkeringen

2021

2021

275

431,7

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen.

* het lage aantal re-integratievoorzieningen is te verklaren doordat wij in het verleden de keuze hebben gemaakt dit onderdeel te laten uitvoeren door onze coaches waardoor minder inkoop van voorzieningen nodig is.

Indicatoren Onderwijs

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Absoluut verzuim *

2021

2,2

1,9

2,5

DUO/Ingrado

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.

Relatief verzuim **

2021

18

16

19

DUO/Ingrado

Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

2021

1,5

1,6

1,9

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Indicatoren Sport

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Niet-sporters

2020

44,2

50,5

49,3

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Programma 2

Deelprogramma 2.1

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Nieuwbouw woningen

2021

8,4

7,8

8,9

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Deelprogramma 2.2

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Fijn huishoudelijke restafval in kg per inwoner

2020

93

138

170

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Deelprogramma 2.3

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor de rechter

2020

1

1

1

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2021

1,1

1,1

1,3

CBS - Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2021

4,6

3

4,3

CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

2021

4,7

4,7

6,1

CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verwijzing Halt

2021

8

6

8

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

2021

1

1

1,8

CBS - Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Deelprogramma 2.4

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

2019

9,2

x

20,1

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Deelprogramma 2.5

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Bekende hernieuwbare elektriciteit

2020

16,5

Geen data

26,8

berekening

Programma 3

Deelprogramma 3.2

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

Banen

2021

898,8

710,3

805,5

LISA

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Demografische druk

2022

73

78,8

70,3

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Functiemengingsindex FMI

2021

56,5

49,9

53,3

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Netto arbeidsparticipatie

2020

70,1

69

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

Vestigingen

2021

152,3

158,5

165,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Programma 4

Deelprogramma 4.2

Indicator (BBV)

Periode

Venray

Bron

Beschrijving

Formatie

2023

8,30

Tabel formatieomvang paragraaf E

Aantal fte per 1.000 inwoners (vaste en tijdelijke formatie, excl. Bovenformatieven)

Bezetting

2023

7,84

Eigen administratie

Aantal werkzame fte per 1.000 inwoners (werkzame fte op 1-1-2023 + werkzame fte per 31-12-2023 gedeeld door 2)

Apparaatskosten

2023

€ 908

Eigen begroting 2023

Kosten van personeel, organistaie, huisvesting, materieel, ICT, etc. per 1.000 inwoners

Externe Inhuur

2023

3,1%

Eigen begroting 2023

Kosten van geraamde inhuur van externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen

Overhead

2023

12,7%

Eigen begroting 2023

Totale overheadkosten (cfm. Definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering' als % van de totale lasten

Deelprogramma 4.3

Indicator (BBV)

Periode

Venray

25.000-50.000

Nederland

Bron

Beschrijving

WOZ-waarde woningen

2021

254

290

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

712

733

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

834

810

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 15:42:17 met de export van 11/04/2022 15:35:05