Paragrafen

Paragraaf F Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate wordt de uitvoering van taken ondergebracht in samenwerkingsverbanden of wordt er een beroep gedaan op andere organisaties, waaraan taken worden uitbesteedt.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan.
In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om tot meer gecoördineerde sturing te komen op vijf gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Overeengekomen onderwerpen zijn:

- komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven,
- eerdere verzending van stukken uit de P&C-cyclus,
- centrale afspraken over prijsindexering en loonstijgingen
- het realiseren van een verbeterde informatievoorziening (dashbord).
Venray coördineert de opdracht voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:
- Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
- Privaatrechtelijke (rechtspersonen)

- Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)
Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

  DP11 DP23

1.02

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

  DP12

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

  DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

  DP12

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

  DP12

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

  DP23

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

  DP22

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

  DP31

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

  DP32

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

  DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

  DP32

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

  DP43

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bsoch

BV

  DP43

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

  DP31

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

  DP11

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

  DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

  DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

  DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

DP31

2.19

Limburg Marketing

Roermond

Stichting

  DP31

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.01

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP21

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP32

4.03

Regio Noord-Limburg

Venlo

Overlegorgaan

  DP31 DP41

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkingsovereenkomst

  DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

  DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP32

4.08

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

  DP23

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkingsovereenkomst

  DP31

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

Samenwerkingsovereenkomst

  DP12

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 15:42:17 met de export van 11/04/2022 15:35:05