Financiële begroting

2.5 Financiële uitgangspunten

Inleiding

In de kadernota 2023 zijn de kaders neergezet voor de komende jaren. Hiermee zijn de financiële en inhoudelijke uitgangspunten richtinggevend voor deze begroting.

Inflatiepercentages

De inflatiepercentages zijn zoals in de kadernota 2023 zijn vermeld en gebaseerd op de maartramingen 2022 van het Centraal Planbureau (CPB). Voor het jaar 2023 een percentage van 2,3%, voor de jaren 2024 en 2025 2,4% en in 2026 1,9%.

Belastingen

Voor diverse belastingen worden andere percentages toegepast deze zijn nader toegelicht in paragraaf A. Lokale heffingen.

Renteomslag

Het renteomslagpercentage voor het doorrekenen van rente aan investeringen dient op basis van het BBV op een voorgeschreven wijze te worden berekend. Vanaf de begroting 2022 wordt er geen vergoeding meer berekend voor de inzet van eigen financieringsmiddelen in de exploitatie. In deze begroting gaan we uit van een renteomslagpercentage van 1,5%.

Voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie heeft de Commissie BBV specifieke regels vastgesteld. De rentetoerekening aan de grondexploitatie is gebaseerd op het gewogen gemiddeld rentepercentage van de externe leningen naar verhouding vreemd: totaal vermogen. Voor 2023 wordt uitgegaan van een percentage van 3,1%. Het rentepercentage grondexploitaties moet op basis van de regelgeving jaarlijks verplicht worden nagecalculeerd.  

Uitgangspunten voor de bepaling van de renteomslag 2023 zijn gebaseerd op het BBV en zijn onder andere:

  • Geplande (vervangings-) investeringen (o.a. MUIP) zullen naar verwachting voor een deel gefinancierd worden door het aantrekken van lang en kortlopende leningen en door de inzet van eigen middelen;
  • Voor de grondexploitatie, investeringen van de renovatie, de uitgeleende woningbouwleningen en de lening u/g aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is projectfinanciering aangetrokken en zijn derhalve uitgezonderd voor de renteomslagberekening.

MUIP 2023 - 2026

Extra middelen voor bestaand beleid en uitvoering van wettelijke verplichtingen zijn bij de kadernota 2023 ingebracht via het MUIP (Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan). Door vaststelling van de kadernota 2023 zijn de MUIP voorstellen richtinggevend toegewezen.

De financiële gevolgen van het MUIP zijn:

Leven

Investering

Exploitatielasten

Bedragen x € 1.000

2023

2024 - 2026

2023

2024

2025

2026

Programma 01 Leven (projecten)

250

530

0

0

0

0

Programma 02 Wonen (projecten)

0

313

0

0

0

0

Programma 03 Werken (projecten)

680

882

0

0

0

0

Programma 1 Leven

0

0

788

578

560

583

Programma 2 Wonen

0

0

641

474

208

212

Programma 3 Werken

0

0

0

34

58

73

Programma 4 Besturen

0

0

1.879

365

308

308

Totalen

930

1.725

3.309

1.450

1.135

1.176

+/+ zijn lasten; -/- zijn baten

Algemene uitkering en Gemeentefonds

De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze systematiek wordt ook wel ‘samen trap op / samen trap af’ genoemd. De ramingen voor het gemeentefonds in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022.

De meicirculaire 2022 wijkt sterk af van de meicirculaires in de voorgaande jaren omdat hierin de gevolgen van het nieuwe verdeelstelsel gemeentefonds zijn verwerkt. De invoeringsdatum van het nieuwe verdeelstelsel is 1 januari 2023. Naar aanleiding van de adviezen van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) zijn door het rijk diverse onderzoeken opgestart naar de gevolgen van de herverdeling. De resultaten hiervan kunnen ook weer van invloed zijn op de uiteindelijke herverdeeleffecten. Een eerste globaal landelijk beeld van de herverdeeleffecten voor gemeenten laat zien dat er waarschijnlijk nog gesleuteld moet gaan worden aan het verdeelmodel. Over de gevolgen van de meicirculaire 2022 is uw raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
In het coalitieakkoord van december 2021 kondigde het kabinet een nieuwe financieringssystematiek aan, met ingang van 2026. Omdat deze nieuwe systematiek nog uitgewerkt moet worden, heeft het kabinet ervoor gekozen vanaf 2026 het gemeentefonds niet volgens de afgesproken normeringssystematiek (samen de trap op en af) te berekenen. De gemeentefondsuitkering laat hierdoor vanaf 2026 een heel forse teruggang zien. Door de VNG wordt dit aangeduid als een financieel ‘ravijn’. Op 12 juli j.l. is door de minister van Binnenlandse Zaken de Contourennota aangeboden aan de tweede kamer. Deze contourennota beschrijft de stappen die het kabinet wil zetten om te komen tot een nieuwe financieringssystematiek. Echter biedt de minister hierin nu géén oplossing voor de financiële positie van de gemeenten vanaf 2026. Pas in september komt de richting van de oplossing daarvoor.

De septembercirculaire 2022 is op het moment van versturen van deze begroting nog niet ontvangen. Zodra de informatie uit de circulaire is doorgenomen en financieel vertaald, zullen we u met een raadsinformatiebrief over de hierin opgenomen ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2022 15:42:17 met de export van 11/04/2022 15:35:05